หลังจากหายป่วยก็ยังมีความจำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้กลับมาแข็งแรงดังเดิม


.

ในขณะที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การเดินทางไปโรงพยาบาลในช่วงเวลาเช่นนี้เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ได้ง่าย Medix จึงกลับมาเปิดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดการดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ได้รับสิทธิพิเศษบริการจาก Medix* โดยไม่จำเป็นต้องออกจากบ้าน เพื่อวางแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมและเหมาะสมให้กับผู้ป่วยโดยเฉพาะ

.

โดยบริการนี้จะให้บริการตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

.

กลุ่มลูกค้าเอไอเอที่ได้รับสิทธิพิเศษบริการจาก Medix ที่เข้าเงื่อนไขการใช้บริการ คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันโรค COVID-19 ที่ได้รับการรักษาจนออกจากโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีอาการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติอันเป็นผลจากโรค COVID-19

.

โดยจะได้รับการสนับสนุนดูแล ฟื้นฟู จนกลับสู่สภาวะปกติ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน!

.

บริการดังกล่าวครอบคลุม

✅ การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

✅ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย

✅ การสนับสนุนดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วย

✅ การสนับสนุนการจัดการโรคประจำตัว (ที่เข้าเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ Medix)

✅ การปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Medix โทร 0 2026 8717

E-mail: covid19-thailand@medix-asia.com

.

#AIAThailand

#Media #บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล #PersonalMedicalCaseManagement #PMCM

.

*หมายเหตุ

=> ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ Medix

- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการอื่นๆของ Medix ได้ที่ www.aia.co.th/th/help-support/Medix.html

- สิทธิในการรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทเอไอเอ และ Medix กำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้ ส่วนการให้บริการจะเป็นไปตามที่ Medix กำหนด0 comments